Previous slide
Next slide

สพป.ชร. 1 Social Media

GoldenYear.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. 1

สพป.ชร.1 ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดอบรมการจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
อ่านเพิ่มเติม »
สพป.ชร.1 ร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีของจังหวัดเชียงราย
อ่านเพิ่มเติม »
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยชมภู ประทับใจเด็กนักเรียนกล้าแสดงออก พูดจาฉะฉาน
อ่านเพิ่มเติม »
ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านจะคือ ยกย่องเป็นโรงเรียนดีที่ก้าวข้ามความขาดแคลน
อ่านเพิ่มเติม »
SPIRIT-CR1.gif

นายจรัญ แจ้งมณี

ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1

นายสมคิด อุดปิน
นายพิสิฐ ไชยชนะ
นางสุธีรัตน์ อริเดช
นายอาวุธ ขันสิงห์เพชร
Previous slide
Next slide

รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1

อ่านข่าวบริหารงานบุคคลทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด

จำนวนโรงเรียน

ปี 2565 : 102 แห่ง 1 โรงเรียนสาขา 1 ห้องเรียนสาขา

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ปี 2565 : 19,431 คน

จำนวนราชการครู

ปี 2565 : 1,753 คน

ค่าเฉลี่ย ONET/NT

การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม


ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

Q & A
ถาม – ตอบ

แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

รายงาน
ความพึงพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สพป.ชร. 1 Social Media

ระบบบริการออนไลน์ต่างๆ
ภาพผู้บริหาร | ภาพประชาสัมพันธ์