Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. 1

E-Money

E-Budget

AMSS++

DMC 2564

E-MIS

Email Register (DEEP)

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด

จำนวนโรงเรียน

ปี 2563 : 104 แห่ง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ปี 2563 : 19,431 คน

จำนวนราชการครู

ปี 2563 : 1,753 คน

ค่าเฉลี่ย ONET/NT

การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม


ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

Q & A
ถาม – ตอบ

แจ้งร้องเรียน
การทุจริต

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

รายงาน
ความพึงพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สพป.ชร. 1 Social Media

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทั้งหมด

ระบบบริการออนไลน์ต่างๆ
ภาพผู้บริหาร | ภาพประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

เพลงมาร์ช สพป.เชียงราย เขต 1