Previous slide
Next slide

สพป.ชร. 1 Social Media

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ชร. 1

นายมรกต อนุเคราะห์

ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1

นายพิสิฐ ไชยชนะ
นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร
นายอภิปราย โสภายิ่ง
นายสมคิด อุดปิน
Previous slide
Next slide

รอง ผอ.สพป.เชียงรายเขต 1

นางแสงดาว ปล้องนิราศ
นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง
นางมาลิณี นันตรัตน์
นายกฤชณัท เทพนิล
นางเพ็ญศรี เตชนันท์
นางเสาวลักษณ์ แก้วตา
นายกฤษณะ ใจแก้ว
นายณัฐฬส แก้วดุลดุก
ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร
นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์
Previous slide
Next slide

ผู้อำนวยการกลุ่ม

อ่านข่าวบริหารงานบุคคลทั้งหมด

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมด

การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม


ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

Q & A
ถาม – ตอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

รายงาน
ความพึงพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สพป.ชร. 1 Social Media

ผลงานทางด้านวิชาการทั้งหมด

ระบบบริการออนไลน์ต่างๆ
ภาพผู้บริหาร | ภาพประชาสัมพันธ์