Previous
Next

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งหมดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

จำนวนโรงเรียน

ปี 2563 : 104 แห่ง

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

ปี 2563 : 19,431 คน

จำนวนราชการครู

ปี 2563 : 1,753 คน

ค่าเฉลี่ย ONET/NT

การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วม


ช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็น

Q & A
ถาม – ตอบ

แจ้งร้องเรียน
การทุจริต

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

รายงาน
ความพึงพอใจ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

สพป.ชร. 1 Connect

 

งบการเงินทั้งหมด