นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการตามนโยบาย