ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายมรกต อนุเคราะห์

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายมรกต  อนุเคราะห์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 114
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
E-mail : sarabun@cri1.go.th
pisit

นายพิสิฐ ไชยชนะ

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นายพิสิฐ ไชยชนะ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 115
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
E-mail :  pisit_chai@cri1.go.th
arwut

นายอาวุทธ์ มีขันเพชร

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 116
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
E-mail : arwut@cri1.go.th
Apipral-2

นายอภิปราย โสภายิ่ง

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายอภิปราย  โสภายิ่ง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 116
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
E-mail : apipral@cri1.go.th
somkhit

นายสมคิด อุดปิน

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายสมคิด อุดปิน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 115
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
E-mail : somkit_otp@cri1.go.th

นางแสงดาว ปล้องนิราศ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางแสงดาว  ปล้องนิราศ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 123 – 124
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297325
E-mail : somnuek_win@cri1.go.th

นางเสาวลักษณ์ แก้วตา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางเสาวลักษณ์  แก้วตา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 123 – 124
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297324
E-mail : saowaluck_kea@cri1.go.th
Nattharot_4

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 145
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 085-8795298
E-mail : nattharot@cri1.go.th
pensri

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 120 – 121
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297327
E-mail : pensri_kha@cri1.go.th
kritchanat

นายกฤชณัท เทพนิล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤชณัท เทพนิล

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 127 – 128
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297323
E-mail : kridchanat_the@cri1.go.th
KritsanaII

นายกฤษณะ ใจแก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายกฤษณะ  ใจแก้ว

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 129
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 081-5953188
E-mail : kritsana_jai@cri1.go.th
เพ็ญศรี

นางเพ็ญศรี เตชนันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพ็ญศรี  เตชนันท์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 126
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297330
E-mail : pensri5701@gmail.com
malinee

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 137 – 138
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297326
E-mail : malinee_nun@cri1.go.th
chalaluck

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 131
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 088-2585336
E-mail : chalaluck_sao@cri1.go.th
pimolchai

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 141 – 142
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 088-2510525
E-mail : pimonchai_jar@cri1.go.th