คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

Mr.JaranJ

นายจรัญ แจ้งมณี

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายจรัญ  แจ้งมณี

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
e-Mail : jaran_jan@cri1.go.th
somkhit

นายสมคิด อุดปิน

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายสมคิด อุดปิน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
e-Mail : somkit_otp@cri1.go.th
pisit

นายพิสิฐ ไชยชนะ

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นายพิสิฐ ไชยชนะ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
e-Mail :  pisit_chai@cri1.go.th

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ดร.สุธีรัตน์  อริเดช

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
e-Mail :  sutheerat@cri1.go.th
arwut

นายอาวุทธ์ มีขันเพชร

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :
e-Mail : arwut@cri1.go.th
ผอ.สมนึก

นายสมนึก วินุวงษ์ศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายสมนึก วินุวงษ์ศรี

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297325
e-Mail : somnuek_win@cri1.go.th
pensri

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297327
e-Mail : pensri_kha@cri1.go.th
malinee

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297326
e-Mail : malinee_nun@cri1.go.th
kritchanat

นายกฤชณัท เทพนิล

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤชณัท เทพนิล

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297323
e-Mail : kridchanat_the@cri1.go.th
เพ็ญศรี

นางเพ็ญศรี เตชนันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นางเพ็ญศรี  เตชนันท์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297330
e-Mail : pensri5701@gmail.com
somjit

ดร.สมจิต สมอ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ดร.สมจิต สมอ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297324
e-Mail : somjit_sam@cri1.go.th
no-position

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

– ว่าง –

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 
e-Mail : 
natharote

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297324
e-Mail : nattharot_kae@cri1.go.th
pimolchai

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 
e-Mail : pimonchai_jar@cri1.go.th
chalaluck

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 088-2585336
e-Mail : chalaluck_sao@cri1.go.th