คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

Dr_Somboon2

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 081-5951291
e-Mail : somboon_tha@cri1.go.th
parinya

นายปริญญา ณ วันจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายปริญญา ณ วันจันทร์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 081-7246309
e-Mail : parinya_naw@cri1.go.th
somkhit

นายสมคิด อุดปิน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายสมคิด อุดปิน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 082-6289668
e-Mail : somkit_otp@cri1.go.th
pisit

นายพิสิฐ ไชยชนะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นายพิสิฐ ไชยชนะ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 081-8834216
e-Mail :  pisit_chai@cri1.go.th

ดร.สุธีรัตน์ อริเดช

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

ดร.สุธีรัตน์  อริเดช

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 
e-Mail :  sutheerat@cri1.go.th
ผอ.สมนึก

นายสมนึก วินุวงษ์ศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายสมนึก วินุวงษ์ศรี

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  085-0418522
e-Mail : somnuek_win@cri1.go.th
pensri

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  081-3864733
e-Mail : pensri_kha@cri1.go.th
malinee

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 088-2240147
e-Mail : malinee_nun@cri1.go.th
kritchanat

นายกฤชณัท เทพนิล

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤชณัท เทพนิล

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 091-0670546
e-Mail : kridchanat_the@cri1.go.th
wasan

นายวสันต์ ปัญญา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

นายวสันต์ ปัญญา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  089-5537330
e-Mail : vason_pun@cri1.go.th
somjit

ดร.สมจิต สมอ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ดร.สมจิต สมอ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 091-0719615
e-Mail : somjit_sam@cri1.go.th
poungphaka

นางพวงผกา สุขัมศรี

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพวงผกา สุขัมศรี

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 081-2874835
e-Mail : puangpaka_suk@cri1.go.th
natharote

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 096-7818744
e-Mail : nattharot_kae@cri1.go.th
pimolchai

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 088-2510525
e-Mail : pimonchai_jar@cri1.go.th
chalaluck

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 081-6719042
e-Mail : chalaluck_sao@cri1.go.th