คณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายมรกต อนุเคราะห์

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายมรกต  อนุเคราะห์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 114
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
e-Mail : sarabun@cri1.go.th
somkhit

นายสมคิด อุดปิน

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายสมคิด อุดปิน

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 115
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
e-Mail : somkit_otp@cri1.go.th
pisit

นายพิสิฐ ไชยชนะ

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

นายพิสิฐ ไชยชนะ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 115
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297329
e-Mail :  pisit_chai@cri1.go.th
arwut

นายอาวุทธ์ มีขันเพชร

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 116
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :
e-Mail : arwut@cri1.go.th
Apipral-II

นายอภิปราย โสภายิ่ง

รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

นายอภิปราย  โสภายิ่ง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 116
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :
e-Mail : apipral@cri1.go.th

นางแสงดาว ปล้องนิราศ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางแสงดาว  ปล้องนิราศ

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 123 – 124
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297325
e-Mail : somnuek_win@cri1.go.th
pensri

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 120 – 121
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297327
e-Mail : pensri_kha@cri1.go.th
malinee

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางมาลิณี นันตรัตน์ 

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 137 – 138
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297326
e-Mail : malinee_nun@cri1.go.th
kritchanat

นายกฤชณัท เทพนิล

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกฤชณัท เทพนิล

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 127 – 128
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297323
e-Mail : kridchanat_the@cri1.go.th
เพ็ญศรี

นางเพ็ญศรี เตชนันท์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพ็ญศรี  เตชนันท์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 126
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ :  086-4297330
e-Mail : pensri5701@gmail.com

นางเสาวลักษณ์ แก้วตา

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางเสาวลักษณ์  แก้วตา

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 123 – 124
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 086-4297324
e-Mail : @cri1.go.th
KritsanaII

นายกฤษณะ ใจแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายกฤษณะ  ใจแก้ว

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 129
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 081-5953188
e-Mail : kritsana_jai@cri1.go.th
Nattharot_4

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

นายณัฐฬส แก้วดุลดุก

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 145
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 085-8795298
e-Mail : nattharot@cri1.go.th
pimolchai

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 141 – 142
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 
e-Mail : pimonchai_jar@cri1.go.th
chalaluck

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์

โทรศัพท์ : 0-5371-1410, 0-5360-0189 ต่อ 131
โทรสาร : 0-53713668
โทรศัพท์มือถือ : 088-2585336
e-Mail : chalaluck_sao@cri1.go.th