คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี