การคัดลายมือตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาโดยงานภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑