ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทร. 0-5360-0189, 0-5371-1410โทรสาร. 0-5371-3668One Stop Service 130
หมายเลขต่อ(ภายใน)หน้าห้อง ผอ. 140หน้าห้อง รองฯ ผอ. 114, 115, 116
โอเปอเรเตอร์ 111อำนวยการ 112กลุ่มงานพัสดุ 119
กลุ่มบริหารงานการเงิน 120, 121กลุ่มนโยบายและแผน 123, 124หน่วยตรวจสอบภายใน 131
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 126กลุ่มบริหารงานบุคคล 127, 128กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 129
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 137, 138กลุ่มกฎหมายและคดี 141, 142กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 145
E-mail : chiangrai1@hotmail.com, cr1obec@gmail.comรปภ. 113

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (สายตรง)

Facebook สพป.เชียงราย เขต 1

1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-4297323
2 กลุ่มนโยบายและแผน 086-4297324
3 กลุ่มอำนวยการ 086-4297325
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-4297326
5 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  086-4297327
6 กลุ่มนิเทศฯ 086-4297330
7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 096-7818744

กลุ่มกฏหมายและคดี law@cri1.go.th
กลุุ่มอำนวยการ director@cri1.go.th
กลุ่มนโยบายและแผน plan@cri1.go.th
กลุ่มบริหารงานบุคคล personnel@cri1.go.th
กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษา promote@cri1.go.th
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา supervisory@cri1.go.th
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ money@cri1.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน audit@cri1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ it@cri1.go.th
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา tpdevelopment@cri1.go.th