ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ถนนสนามบิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000

โทร. 0-5360-0189, 0-5371-1410 โทรสาร. 0-5371-3668 One Stop Service 130
หมายเลขต่อ(ภายใน) หน้าห้อง ผอ. 140 หน้าห้อง รองฯ ผอ. 114, 115, 116
โอเปอเรเตอร์ 111 อำนวยการ 112 กลุ่มงานพัสดุ 119
กลุ่มบริหารงานการเงิน 120, 121 กลุ่มนโยบายและแผน 123, 124 หน่วยตรวจสอบภายใน 131
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 126 กลุ่มบริหารงานบุคคล 127, 128 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 129
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 137, 138 กลุ่มกฎหมายและคดี 141, 142 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 145
E-mail : sarabun@cri1.go.th.com รปภ. 113

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน (สายตรง)

Facebook สพป.เชียงราย เขต 1

1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 086-4297323
2 กลุ่มนโยบายและแผน 086-4297324
3 กลุ่มอำนวยการ 086-4297325
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 086-4297326
5 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ  086-4297327
6 กลุ่มนิเทศฯ 086-4297330
7 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 085-7895298

กลุ่มกฏหมายและคดี law@cri1.go.th
กลุ่มอำนวยการ director@cri1.go.th
กลุ่มนโยบายและแผน plan@cri1.go.th
กลุ่มบริหารงานบุคคล personnel@cri1.go.th
กลุ่มส่งเสริมกาจัดการศึกษา promote@cri1.go.th
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา supervisory@cri1.go.th
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ money@cri1.go.th
หน่วยตรวจสอบภายใน audit@cri1.go.th
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ it@cri1.go.th
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา tpdevelopment@cri1.go.th