การดำเนินการตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้านอัตรากำลัง

การสรรหา

การเลื่อนขั้นเงินเดือน