นวัตกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (ค่านิยมองค์กร) SPIRIT Model