การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ(ร่าง)ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ลิงก์แบบรับฟังความคิดเห็น >> https://bit.ly/3cZvRxY
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำแบบรับฟังความคิดเห็น
1. (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://bit.ly/3aubWVa
2. คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม http://bit.ly/3jjFzMW

เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ใส่ความเห็น