การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
ชื่อเรื่อง การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามแนวทาง Active Learning โรงเรียนนำร่องพัฒนาการอ่าน การเขียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ชื่อเจ้าของผลงาน นายจรัญ แจ้งมณี
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ปีที่เผยแพร่ผลงาน ปีการศึกษา 2566
วันที่ 29 ธันวาคม 2565
ชื่อเรื่อง รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานประยุกต์ใช้แนวคิด OKRs ด้วยเครือข่ายนิเทศ ตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยของครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
ชื่อเจ้าของผลงาน นางสาวสุภลักษณ์ สีใส ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ปีที่เผยแพร่ผลงาน ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2565
ชื่อเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานสําหรับครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ชื่อเจ้าของผลงาน ศิริวรรณ อรุณปรีย์ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)
โรงเรียน โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร) 2563-2564
ปีที่เผยแพร่ผลงาน ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2565
ชื่อเรื่อง การประเมินการพัฒนางานวิชาการด้านทักษะภาษาไทยโดยใช้การบริหารเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ชื่อเจ้าของผลงาน นายนิยม โพธิ์งาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ปีที่เผยแพร่ผลงาน ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้บริบทการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านโป่งน้ำร้อนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบองค์รวม และทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อเจ้าของผลงาน นางยุพิน เตมียะ
โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรมโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และความตระหนักต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวิชาภาษาไทย
ชื่อเจ้าของผลงาน นางยุพิน เตมียะ
โรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน สพป.เชียงราย เขต 1
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2565
 
วันที่ 19 เมษายน 2565
ชื่อเรื่อง รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ของครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ชื่อเจ้าของผลงาน นายเสกสรรค์ สิธิวัน
หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564
 
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้สถานศึกษา ชุมชน และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นฐานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแม่หลวง อุปถัมภ์ไทยคีรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ชื่อผู้วิจัย นางสาวพรนภา ประยศ
สถานที่ศึกษา โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมป์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ปีที่ทำการวิจัย 2563-2564
วันที่ 5 มกราคม 2022
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้วิจัย นางสาวพรนภา ประยศ
สถานที่ศึกษา โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมป์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
ปีที่ทำการวิจัย 2562-2563
วันที่ 2 มิถุนายน 2020
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคำที่ตรงมาตรา 8 มาตรา โดยใช้กลวิธีการสอนเล่น-เรียน-ร่วม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ชื่อผู้วิจัย นางพิกุล ธรรมลังกา
สถานที่ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ปีที่ทำการวิจัย 2562
page01 page02 page03