สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตระดับประเทศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  ใสสะอาดปราศจากการทุจริต(Zero Tolerance&Clean Thailand)  เพื่อปลูกฝังให้บุคลากรในสำนักงาน กว่า 90 คน ให้มีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้างและขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต่อไป  ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สพป.เชียงราย เขต 1 ตะหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียมการด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยภายในกิจกรรมได้มีการร่วมกันร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ การกล่าวคำปฏิญาณตนและบันทึกเจตนารมณ์ พร้อมการแสดงเชิงสัญลักษณ์ ร่วมต่อต้านการทุจริต ก่อนที่นายนั้ง แสงเพชรไพบูรณ์ จพง.ป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ หัวใจสุจริต”