เกี่ยวกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับโอกาศการศึกษาที่เท่าเทียมมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 2. ส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
 3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 4. ส่งเสริมการจัดการการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

 1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสามารถในการแข่งขัน
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเชียวชาญในวิชาชีพ
 6. สำนักงานเขตพื้นฐานที่การศึกษา มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศ่าสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศ่าสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศ่าสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศ่าสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศ่าสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศ่าสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยมีแนวทางการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์