ข่าวสารการศึกษา ข่าว E-Clips สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต ๑

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ผลการประเมินจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมTesting Analyze Program: TAP เป็นฐาน

พิธีเปิดโดย นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ศน.ธิดาจันทร์ ทะปาละ บรรยาย ศน.ธนารักษ์ ปั้นเทียน บรรยาย นายเฉลิมพล จำปา ครูชำนาญการพิเศษ โรง ...
อ่านเพิ่มเติม

สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมการผลิตสื่อ PISA

ภาพบันทึกการประชุม การผลิตสื่อ PISA วันที่ 20 ส.ค. 64 พิธีเปิดการประชุม โดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ศน.ธนารักษ์ ปั้นเทียน พบกับผู้เ ...
อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่ : 94 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

e-Clips ที่ : 94 วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เกษียณ เกษมสุข สพป.เชียงราย เขต 1 ปี พ.ศ.2563https://www.youtube.com/watch?v=4lKx-iaOZK0&feature=emb ...
อ่านเพิ่มเติม

เรื่องที่ : 93 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562

e-Clips ที่ : 93 วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประ ...
อ่านเพิ่มเติม