สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มดอนศิลาส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสู่การปฏิบัติระดับชั้นเรียนกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา นำโดยนายสุรินทร์ สุทธดุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน ประธานกลุ่มพร้อม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มโรงเรียนดอนศิลา ได้แก่โรงเรียนบ้านดอน โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดอยงาม โรงเรียนบ้านจอเจริญ โรงเรียนบ้านช่องลม และโรงเรียนบ้านสมานมิตร รวมจำนวน 60 คน เพื่อทบทวนให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเข้าใจและนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพในประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2563 ของแต่ละโรงเรียน สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและบริบทของสถานศึกษามากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมพญามังราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย