Coaching Team สพฐ. Cluster 16 ตรวจเยี่ยม มอบข้อแนะนำ ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ก่อนประเมินสัมฤทธิผล

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (พะเยา-เชียงราย-แพร่-น่าน) ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้วผอ.สพป.แพร่ เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง Coaching Team และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคล เลขานุการ ร่วมกันให้คำแนะนำ ปรึกษาให้กับ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผอ.สพป.น่าน เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ที่ สพฐ. กำหนด ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สพป.น่าน เขต 1 อ.เมือง จ.น่าน