อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางกัลยา ยงยศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากร เพื่อให้ครูวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 20 คน จาก 6 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ ได้แก่ ร.ร.อนุบาลเชียงราย ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ร.ร อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ร.ร.อนุบาลเวียงชัย ร.ร.บ้านโป่ง และร.ร.อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) ได้มีความเข้าใจและเพิ่มความสามารถในการดำเนินกลวิธีการสอน การจำทำแผนการเรียนรู้และการจัดทำชุดการสอน ตามแนวทางของโครงการ ณ ห้องประชุม พวงทอง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย