สพป.เชียงราย เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ประจำปี 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รวมจำนวน 204 คน ที่กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จัดขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในด้านการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาให้ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อจะช่วยให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนได้อย่างถูกทิศทาง และตรงกับสภาพความพิการแต่ละประเภท ให้ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่กำลังเรียนได้ตามศักยภาพและความความต้องการจำเป็นพิเศษแต่ละบุคคล ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย