สพป.เชียงราย เขต 1 จัดค่าย ON SITE ควบคู่ ON LINE “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2564 ให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด จำนวน 130 คน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็น ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยและมีความสุข ด้วยการปลุกพลังของจิตใต้สำนึกให้เกิดการสร้างแนวคิดและทัศนคติเชิงบวกอย่างยั่งยืน สามารถปรับตัว และจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลส่งผลให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีมาตรการ การเฝ้าระวัง ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด สารเสพติด พฤติกรรมไม่พึงประสงค์และเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลการเรียนรู้สู่นักเรียนในโรงเรียน สังคมและชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมคนตนคิดแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับการจัดค่ายในครั้งทาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดำเนินการจัดแบ่งกลุ่มในการจัดกิจกรรม จำนวน 5 ห้องประชุม ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 และ ห้องวิทยาศาสตร์ อาคาร 109 ปี โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ควบคู่กับการใช้ระบบ ONLINE ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)