สพป.ชร.1ประชุมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร ใงบประมาณตามแผนงานด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กำหนดให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย