พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่น จังหวัดเชียงราย

วันที่ 21 มกราคม 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการครูรักษ์ถิ่น จังหวัดเชียงราย ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าในวิชาชีพตามเกณฑ์ ว.PA ด้วยเทคนิคการ PLC (With Growth Mindset) ปีที่ 1-3 ตามโครงการฯ 4 ภูมิภาค โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งพร้อมรับการบรรจุแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาจาก “โครงการครูรักษ์ถิ่น” ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพในโรงเรียน ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ที่ผ่านมาในหลายๆ ปีนั้นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการ “โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรักษ์ถิ่น)” และได้ดำเนินการสนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการโดยมุ่งยกระดับคุณภาพเสริมสร้างศักยภาพอย่างเป็นระบบแก่โรงเรียน