ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับโล่รางวัล “ราชภัฏสดุดี” สาขาศิษย์เก่าดีเด่น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 รับโล่รางวัล “ราชภัฏสดุดี” สาขาศิษย์เก่าดีเด่น จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิททยาลัยราชภัฏเชียงราย เนื่องใน “วันราชภัฏ” ประจำปี 2566 สืบเนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดพระราชทานนาม “ราชภัฏ” มหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันราชภัฏ” และได้กำหนดจัดกิจกรรม และมีกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่า ที่ประสบในการประกอบอาชีพ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินแล้ว ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย