ประเมินผลงานกลุ่มครูผู้สอนสาขาปฐมวัย เพื่อรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในวันครู 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมพญามังราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและให้กำลังใจ การดำเนินการคัดเลือกและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำ ปี พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในกลุ่มครูผู้สอนสาขาปฐมวัย จำนวน 9 ราย เพื่อมอบรางวัลในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2565 สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สำหรับโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำ ปี พ.ศ. 2565 เป็นการคัดเลือกผู้ที่มีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ พัฒนาศึกยภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานยอดเยี่ยมที่ประสบความสำเร็จ สามารถขยายเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาและมีผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โดยแบ่งเป็น17 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 201 คนขึ้นไป) กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนระหว่าง 101-201 คน) กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยกว่า 101 คน) กลุ่มรองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มสาขาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มการศึกษาพิเศษ กลุ่มลูกจ้างประจำ กลุ่มธุรการโรงเรียน และกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางและเป็นที่ยอมรับ เข้าไปประเมินด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ