ก.ต.ป.น สพป.ชร.1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการสังเคราะห์คุณภาพของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.66 เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ของสถานศึกษา 103 แห่ง ใช้สำหรับเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุนวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานออกเป็น คณะกรรมการสังเคราะห์ AR ระดับปฐมวัย จำนวน 20 คน คณะกรรมการสังเคราะห์ SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คน และคณะศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย