การพัฒนารูปแบบและกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษาที่ยึดพื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างเสริมคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น