การพัฒนารูปแบบการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวคิดจิตตปัญญา ศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

ใส่ความเห็น