Evaluation Team สพฐ. ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี ผอ.สพม.เชียงราย

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ (Evaluation Team) ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ของ ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ.สพม.เชียงราย ที่ได้นำรูปแบบการบริหารงาน SPMIT Model จัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ บริการรวดเร็ว บริหารด้วยการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ บริหารด้วยข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม IT โดยความร่วมมือของ 4 สหวิทยาเขตเป็นหัวใจของความสำเร็จ ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย