สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เปิดการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนต้น) ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่ครูแนะแนว ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และ สพม. 36 (เชียงราย-พะเยา) รวมจำนวน 45 โรงเรียน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และนายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายนพดล ชาญชัยภูวดล จัดหางานจังวหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงรายเป็นตัวแทนของทั้่งสองหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนฯ ในครั้งนี้ ริเริ่มโดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อปี พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมากเนื่องจากความยากจและเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งต่อมาในวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางาน ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อขยายผลและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการนี้ในทุกจังหวัด 

#นายปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1

ใส่ความเห็น