สพป.เชียงราย เขต 1 โค้ชชิ่ง (Coaching) แนะนำเข้มการบริหารสถานศึกษา 7 ผอ.โรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

🔆📢#สพป.เชียงราย เขต 1 โค้ชชิ่ง (Coaching) แนะนำเข้มการบริหารสถานศึกษา 7 ผอ.โรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ♎️ วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง ประกอบด้วย นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายกิตติชัย เมืองมา ข้าราชการบำนาญ นาย วิวรรธนพงศ์ สมจิตร ข้าราชการบำนาญ นางปิยนี นันทสมบัติ ผอ.ร.ร.บ้านหนองหม้อ และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เลขานุการคณะกรรมการ ดำเนินการประชุมการให้คำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2635 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 💭โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 7 ราย ได้แก่ ว่า ร.ต.จารึก สมประสงค์ ผอ.ร.ร.บ้านป่าก๊อ นายธนสร ใจเสาร์ดี ผอ.ร.ร.บ้านช่องลม น.ส.อภิญญา ถาแก้ว ผอ.ร.ร.บ้านห้วยห้างป่าสา น.ส.พรสวรรค์ ทวีสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.บ้านเวียงกลาง นายชนก แสนติยศ ผอ.ร.ร.บ้านสมานมิตร นายวสุรัตน์ เขื่อนแสง ผอ.ร.ร.ห้วยเจริญวิทยา และนางอัญชิษฐา ตนภู ผอ.ร.ร.บ้านร่องห้า โดยใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองหม้อเป็นสถานที่ดูงานในการเป็นต้นแบบในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กอีกทางหนึ่งด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหม้อ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย🔝 #ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร 1

ใส่ความเห็น