สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินความพร้อม ร.ร.อนุบาลเชียงราย เปิดห้องเรียนพิเศษ “วิทย์ คณิต เทคโนโลยี”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธาน พร้อมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการดำเนินการขอเปิดห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายในหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากเอกสารประกอบ การสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตจากสภาพจริง ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย