สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมครูวิชาการ 102 โรงเรียน เตรียมพร้อมสอบ RT ชั้น ป.1

วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดการประชุมครูวิชาการ จำนวน 102 คนใน 102 โรงเรียนในการเตรียมจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียน Reading Test : RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้สถานศึกษาได้มีเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในการประเมินความสามารถ ทั้งในเรื่องการอ่าน ออกเสียง และการอ่านรู้เรื่อง อีกทั้งยังให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น