การจัดการประชุมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการผ่าน Line Call.

การจัดการประชุมครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการหารือและวางแผนแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม

โดย ศน.พิมพา ตามี่

ใส่ความเห็น