กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โครงสร้างการบริหารงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

การประเมินครูเพื่อขอรับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

การประชุมปฎิบัติการคณะวิทยากรแกนนำการศึกษาพิเศษ

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2574 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฎิบัติการ คณะวิทยากรแกนนำ เพื่อจัดเตรียมการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดดารเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องจำเป็นพิเศษ ในยุค สถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมพวงทอง. สพป.เชียงราย เขต 1

การประชุมปฎิบัติการคณะวิทยากรแกนนำการศึกษาพิเศษ-2

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2574 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษฯ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมปฎิบัติการ คณะวิทยากรแกนนำ เพื่อจัดเตรียมการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดดารเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องจำเป็นพิเศษ ในยุค สถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมพวงทอง. สพป.เชียงราย เขต 1

ทำบุญตักบาตรและประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 5 มกราคม 2564 คณะศึกษานิเทศก์ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อเป็นศิริมงคลต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงราย เขต 1 ทุกคน และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ จาก ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2546

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2546
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

การประชุมคณะศึกษานิเทศก์

การประชุมคณะศึกษานิเทศก์และ PLC เพื่อวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563

การดำนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test: NT) ปีการศึกษา 2563

การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test: NT) ปีการศึกษา 2563

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) และยกระดับครูเป็น youtuber

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) และยกระดับครูเป็น youtuberเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป .ชร.1

การประชุมศึกษานิเทศก์ประจำสัปดาห์

การประชุมศึกษานิเทศก์ ตามประเด็น ดังนี้
1. การจัดทำเครื่องมือการนิเทศ เพื่อนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2. การให้ความรู้คณะศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับ การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อนำไปสู่การเขียน SAR ประจำปี
3. การนำเสนอแบบรายงานการนิเทศ เพื่อนำข้อค้นพบจากการนิเทศมารวบรวมและจัดทำเป็นการรายงานประจำเดือน ด้วยระบบ online

การนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.เชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2563

การประชุม PLC ศึกษานิเทศก์

การประชุมศึกษานิเทศก์ โดยกระบวนการ PLC ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ และนิทรรศการการพัฒนาการอ่านเขียน รูปแบบ 4 Read

วันที่ 24 ธันวาคม 2563
นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 เข้านิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ และนิทรรศการการพัฒนาการอ่านเขียน รูปแบบ 4 Read
ณ ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรียนบ้านจะคือ

สวัสดีปีใหม่ 2564

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้ามอบกระเช้าให้กับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 เพื่อขอพรปีใหม่และกำลังใจในการทำงาน ตลอดปี 2564 และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564

ผู้บริหาร

นายวสันต์ ปัญญา
นายวสันต์ ปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร

17
นางสาวนารีรัตน์ ธิน้อมธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ปฏิทินการนิเทศ

กลุ่มงานภายใน

หน่วยงานการศึกษา