OD สพป.เชียงราย เขต 1 สร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน


วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) ประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ระหว่างวันที่ 23 – 24สิงหาคม 2566 เพื่อให้บุคลากรจำนวนกว่า 80 คนมีความสุขในการปฏิบัติงาน มีการสื่อสารที่ดี เข้าใจถึงวัฒนธรรมขององค์กรพร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนโดยใช้กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และการสร้างกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันให้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย