การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรมออนไลน์/ค่าใช้จ่ายไปราชการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 โดยกรมบัญชีกลาง

ใส่ความเห็น