กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานข่าว

ข้อ 1 2 ของหนังสือนำส่งเลขที่ ศธ 0443/4753
ไม่มีไฟล์สรุปผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 (ปี 59) สำหรับเด็กปกติ
และ
ไม่มีไฟล์สรุปผลการประเมินอ่านเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1-ป.6 (ปี 59) สำหรับเด็กบกพร่อง
หรือให้ใช้แบบสรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 1

โปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา หรือ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา เพราะคนรับผิดชอบคนละคน โทรไปก็ไม่มีใครรับสาย