กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วิสัยทัศน์ : "ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เต็มใจให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล"

ผู้บริหาร

รูปรองสมคิด

นายสมคิด อุดปิน
รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ