การประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interity and Tranparency Assessment : TIA)

ใส่ความเห็น