Cluster 16 ประชุมออนไลน์ คัดเลือก สพท. ที่มีผลการจัดทำพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนเพื่อให้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) เป็นประธานในการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 16 ที่มีผลงานการจัดทำและ/หรือพัฒนาฐานข้อมูลนักเรียนในสังกัดสำหรับใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่ประชุมมีมติ คัดเลือกให้ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นตัวแทน เขตตรวจราชการที่ 16 ในระดับ สพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย