วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 คณะกรรมการประเมินฯ (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.เชียงราย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย