โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ต้นแบบโรงเรียนในฝัน นำเสนอผลงานในสนามประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง กลุ่มจังหวัดที่ 8 พร้อมคณะกรรมการ ประเมินผลเพื่อคัดเลือกโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย รับรางวัลพระราชทาน มีนางประทับใจ ลครพล ผอ.ร.ร.อนุบาลเวียงชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองและศิษย์พร้อมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่บริการของโรงเรียนนำเสนอผลงาน และแสดงนิทรรศการข้อมูลการมีส่วนร่วมของผลการจัดการศึกษาของคุณภาพเด็ก การบริหารหลักสูตร การบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และโครงการความดีเด่น เศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมี พระรัตนมุนี(ปุณณมี วิสารโท ,ผศ.ดร.)ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสุธีรพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นพ.ธวัชชัย ใจคำวัง ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นางสุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปลัดอำเภอเวียงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดเผยว่า “รางวัลสถานศึกษาพระราชทานดำเนินการตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัล ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่ จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506

ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา เผยต่อไปว่า “สำหรับการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในปีนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร.ร.อนุบาลเวียงชัย อ.เวียงชัย ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ร.ร.อนุบาลหัวฝาย ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก และ ร.ร.บ้านป่าซางเหนือ อ.เวียงเชียงรุ้ง ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ารับพิจารณารับรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจในรางวัลระดับชาติในครั้งนี้ และจะเป็นศักดิ์ศรีของโรงเรียนของชุมชนในความดีชื่อเสียงเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ ที่สำคัญจะเป็นการกระตุ้นให้มีพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดในโรงเรียนทุกแห่งให้เกิดโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโนบายของ สพฐ. อีกทั้งให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน ชุมชน สังคม”

ใส่ความเห็น