เขตตรวจราชการที่16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน )ประชุมสรรหาคณะกรรมการบริหารกลุ่มพืนทีการศึกษา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ตรวจราชการและประธานกรรมการกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชกาครั้งที่ 1/2565 เพื่อสรรหารายชื่อคณะกรรมการ รองประธาน เลขานุการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team เพื่อร่วมกันบริหารราชการ ยกระดับและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย