สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในรอบ 1 ปี ผู้บริหารทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 รักษามาตรฐานทางวิชาชีพ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ. สพป.เชียงราย เขต 1 และในฐานะประธานกรรมการและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.อภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฯและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของนายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.น่าน เขต 2 นายวรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.น่าน เขต 2 ภายหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบ ๖ เดือน ในด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาชีพนักบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต ๒ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน