เขตตรวจราชการที่ 16 ประชุมคัดเลือกโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารฯ และผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๖ (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) ประธาน พร้อมด้วย ดร.สมจิต สมอ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผนงาน ผู้ช่วยเลขาฯ ดำเนินการประชุมทางไกล video conference ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจําเขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนนำร่องในเขตตรวจราชการ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง จำนวน 1 โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอย่างมีคุณภาพหรือ Stand Alone จำนวน 1 โรงเรียน  สำหรับรายงานผลการคัดเลือกและจังหวัดนำร่องให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการคัดเลือกในระดับภูมิภาคตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย