สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mindset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน ปรับแนวคิดสู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mindset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน ปรับแนวคิดสู่การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ตามโครงการ การส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถะและทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.ปพนวัจน์ ลภัสภิญโญโชคครูโรงเรียนบ้านหนองยาว เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพญามังรายสพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย