สพป.เชียงราย เขต 1 พื้นที่จัดเวทีประชุมสนทนากลุ่มสะท้อนความคิดเห็น การบริหารและจัดการศึกษาในยุคโควิด-19 ของ สพฐ.

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสนทนากลุ่มเพื่อสะท้อนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา จำนวน 2 กลุ่มย่อย ได้แก่กลุ่มผู้บริหารการศึกษาพร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีตัวแทนจาก โรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เข้าร่วมประชุมสนทนาฯ การคัดเลือกของ สพฐ. ให้ สพป.เชียงราย เขต 1 อีกหนึ่งพื้นที่ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทราบถึงแนวทางข้อจำกัด สามารรถนำข้อมูลสารสนเทศมากำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเหมาะสม ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระการรายงาน และสะท้อนผลได้ตามสภาพจริงของพื้นที่ได้มากยิ่งขี้น ณ ห้องประชุมพวงเพชร และห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น