สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมการดำเนินการจัดซื้อ งบลงทุนครุภัณฑ์ ของโรงเรียน รุ่นที่ 1

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมการดำเนินการจัดซื้อ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นที่ 1 จำนวน 50 โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 กำหนดให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย