สพป.เชียงราย เขต 1 ทำพิธีเปิดป้ายอาคาร”สุขาร่วมใจ ไผทเทพอุปถัมภ์” โรงเรียนบ้านดอน อ.เวียงชัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายไพบูลย์ เลาพงษ์สิต กรรมการผู้จัดการบริษัทไผทเทพ นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลาและนายสุรินทร์ สุทธดุก ผอ.ร.ร.บ้านดอน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารประกอบ “สุขาร่วมใจ ไผทเทพอุปถัมภ์” จำนวน 1 หลัง 10 ห้อง มูลค่ารวม 300,000 บาท และรับมอบทุนการศึกษาอีกจำนวน 20,000 บาท จากบริษัทไผทเทพ จำกัด ที่ได้สนับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านดอนได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และแรงงานในการก่อสร้างในครั้งนี้โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แสดงให้เห็นความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสรรสร้างและเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 200 ชีวิตซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป โดยมี คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้ปกครอง ประชาชนร่วมงานโดยใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย