สพป.เชียงราย เขต 1 จัดอบรมวิทยากรแกนนำ กลุ่มบกพร่องการเรียนรู้ก่อนขยายผลเครือข่ายให้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในยุคโควิด19

วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยากรแกนนำ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟทีม Microsoft Teams สำหรับวางแผนจัดเตรียมสื่อการสอน การนำเสนอ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายณัฐฬส แก้วดุลดุก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และนางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกันจัดระบบและเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย