สพป.ชร.1 เปิดการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือผลงานที่เป็นแบบอย่างการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือผลงานที่เป็นแบบอย่างการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Best Practice For Active Learning)ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมจำนวน 48 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารการศึกษาศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน เพื่อคัดเลือกผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือเป็นแบบอย่าง (Best Practice For Active Learning) ด้านผู้บริหาร และด้านครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย