สพป.ชร.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขั้นพื้นฐาน เรื่อง น้ำและอากาศโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับครูปฐมวัย ทดแทนครูผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และครูที่ยังไม่ผ่านการอบรม จำนวน 33 คน ใน 25 โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย(Pedagogy)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องน้ำและอากาศด้วยกระบวนการสำรวจและการสืบเสาะ (Inquiry) มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการโครงงานและเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย