สพป.ชร.1 พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล


วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัสระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และประเภทครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย